Header Image

Tatjana Matić

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Državni sekretar, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rođena u Beogradu, gde je diplomirala na Filološkom fakultetu i stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

Jula 2012. godine postavljena je za Državnog sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija a od maja 2014. obavlja funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Iste godine postavljena je i za rukovodioca Radne grupe za realizaciju  završnih aktivnosti projekta ,,Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala’’.  U martu 2015. imenovana je za člana Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko za oblast informatike i informatičkog društva. Od juna 2015. rukovodi Radnom grupom za definisanje nacionalne širokopojasne mreže. Angažovana je u Koordinacionom telu za proces pristupanja Evropskoj uniji, poglavlјa tri i deset, od septembra 2015. godine, kao predsednik pregovaračkih grupa za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga i za informaciono društvo i medije. Od januara 2016. član je Strateške grupe o formiranju jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market Strategic Group), Evropske komisije, a od marta je koordinator u Programu ekonomskih reformi ERP 2016-2018.

Govori engleski i služi se ruskim jezikom.